خدا نکند کارهایمان برای تبعید فرج آن حضرت باشد!


خدا نکند کارهایمان برای تبعید فرج آن حضرت باشد! - تیتر دان


نکند کارهایمان تبعید حضرت