عکس- شهید جمشیددانایی‌فر پس‌ از شهادت


عکس- شهید جمشیددانایی‌فر پس‌ از شهادت - بی بی سی فارس


شهید جمشیددانایی شهادت